• Regulamin

UKL/DOK/01/2019 v. 1.0

 

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.UKLADAMY.SKLEP.PL

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ukladamy.sklep.pl a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży dotyczących towarów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

1.2. Sklep internetowy www.ukladamy.sklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.3. Sklep stanowi własność Sylwii Miętkiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą SYLWIA MIĘTKIEWICZ ESEM TASK, adres firmy: ul. I.B. Singera 5/3, 23-400 Biłgoraj, NIP: 5632073906, REGON: 367446237 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl).

1.4. Kontakt ze Sprzedawcą:

Adres korespondencyjny: UKŁADAMY, ul. I.B. Singera 5/3, 23-400 Biłgoraj;

Adres e-mail: info@ukladamy.sklep.pl;

Telefon: +48 606 309 923 (opłata wg stawki operatora), czynny w dni robocze od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.

1.5. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.ukladamy.sklep.pl, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

1.6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

1.7. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie www.ukladamy.sklep.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

1.8. Definicje używane w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

a) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) Konto – zasób w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony loginem (indywidualną nazwą) i hasłem, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta oraz informacje dotyczące złożonych przez niego zamówień.

c) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.

e) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.ukladamy.sklep.pl

f) Sprzedawca – Sylwia Miętkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SYLWIA MIĘTKIEWICZ ESEM TASK, adres firmy: ul. I.B. Singera 5/3, 23-400 Biłgoraj, NIP: 5632073906, REGON: 367446237 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl).

g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub towarów zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w regulaminie.

h) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

a) umożliwia przeglądanie oferty Sklepu internetowego,

b) umożliwia składanie zamówień oraz zawieranie Umów sprzedaży na odległość,

c) umożliwia założenie Konta i korzystanie z niego po zalogowaniu,

d) umożliwia korzystanie z usług dodatkowych tj. newsletter, opinie i oceny, zadaj pytanie, przypomnienie hasła, dodaj zgłoszenie.

Zalogowany na Konto Użytkownik może również edytować swoje dane, zmienić adres e-mail, zmienić hasło do Konta oraz pobrać swoje dane do pliku .xml.

2.2. Do korzystania u w.w. usług niezbędne są następujące wymagania techniczne:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z obsługą skryptów Javascript,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików „cookies”,

d) zainstalowany program FlashPlayer.

2.3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.4. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

2.5. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z pkt. 2.6 Regulaminu albo przez podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

2.6. Założenie Konta w Sklepie wymaga wypełnienia Formularza rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny), telefon oraz adres poczty elektronicznej. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt.1.1.

2.7. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” podczas rejestracji Konta jak i procesu składania zamówienia. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „ Newsletter” poprzez zgłoszenie rezygnacji z usługi na adres e-mail: info@ukladamy.sklep.pl. Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

2.8. Usługa „Opinie i oceny” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, korzystających z usług Sklepu i umożliwia dodawanie oceny do wybranych towarów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony towar i kliknąć na przycisk „Opinie i oceny”. Następnie należy dokonać oceny wybierając odpowiednią ilość gwiazdek oraz kliknąć na przycisk „Dodaj”. Usługa „Opinie i oceny” świadczona jest nieodpłatnie.

2.9. Usługa „Zadaj pytanie” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, zainteresowanych ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy na karcie towaru kliknąć na zakładkę „Zadaj pytanie”. Następnie należy podać adres e-mail, wpisać treść pytania oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „ Zapytaj pytanie” świadczona jest nieodpłatnie.

2.10. Usługa „Przypomnienie hasła” umożliwia odzyskanie danych do panelu „Twoje Konto” w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na stronie Sklepu w zakładkę „ Strefa Klienta/Zaloguj się/Zapomniane hasło”, następnie należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji Konta oraz nowe hasło. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący nowe hasło. Usługa „ Przypomnienie hasła” świadczona jest nieodpłatnie.

2.11. Usługa „Dodaj zgłoszenie” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia kontakt z Usługodawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Moje konto/Dodaj zgłoszenie”, następnie należy podać tytuł zgłoszenia i jego treść oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Dodaj zgłoszenie” świadczona jest nieodpłatnie.

2.12. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).
W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

2.13. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową www.ukladamy.sklep.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.2. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby towarów na stronie www.ukladamy.sklep.pl, kliknięcie ikony "Do koszyka", zalogowanie na Konto lub wypełnienie Formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.

3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

4. Ceny i płatność.

4.1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę towaru oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.4. Płatność za zamówiony towar może być zrealizowana w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia.

4.5. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące płatności:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (tradycyjny),

b) płatności on-line – dostępne formy płatności to: karta płatnicza ( Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy ,

4.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A.

4.7. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez mBank SA – nr rachunku: 36 1140 2004 0000 3102 7693 5636.

4.8. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym płatność należy uregulować w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.9. Dowodem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę i dostarczona wraz z towarem.

5. Dostawa.

5.1. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient samodzielnie dokona odbioru Zamówienia.

5.2. Koszt dostawy określony jest w Cenniku dostawy i doliczany jest do Zamówienia.

5.3. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

5.4. Zamówione towary dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje niezwłocznie Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

5.5. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 Dni roboczych i liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji/zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

5.7. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

6. Procedura rozpatrywania reklamacji.

6.1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,

b) żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.2. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

6.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie dane kontaktowe Sprzedawcy.

6.4. W celu sprawnej obsługi reklamacji, w zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się zawrzeć następujące dane: opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, okoliczności (w tym datę) wystąpienia wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni.

6.6. Towary, w których ujawniła się wada należy wysyłać na adres podany w pkt. 1.1. niniejszego Regulaminu – koszt przesyłki ponosi Klient.

6.7. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie.

7. Prawo do odstąpienia od umowy.

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Informacja o prawie do odstąpienia, zawierająca w szczególności dane o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą.

7.3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową.

7.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że podczas zwracania kosztów w związku z odstąpieniem od umowy uwzględnimy odpowiednio ewentualną utratę wartości towarów wynikającą z obchodzenia się z nimi w sposób inny, niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i sposobu działania. Informujemy, że otwarcie opakowania i plastikowych torebek w środku powoduje znaczną utratę wartości towaru, co wiąże się z dużo mniejszym zwrotem kosztów w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Podobnie dzieje się w przypadku zwrotu tylko części elementów zamiast całego towaru.

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.7. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

7.8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, zwrot zostanie wykonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.3. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,

b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl.

8.4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

8.5. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

9. Ochrona danych osobowych.

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

9.2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę – także w celu marketingowym.

9.3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9.4. Sprzedawca wdrożył wewnętrzne procedury, m.in. Politykę prywatności, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

9.6. Administrator udostępnia dane osobowe Klientów Sklepu następującym podmiotom:

a) w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

9.7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.

10. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.

10.2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętych regulaminem, zmiany danych Usługodawcy wskazanych w regulaminie, w tym adresu poczty elektronicznej, numerów telefonów. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Sprzedawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

10.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 24 kwietnia 2019r.

 

Załącznik 1 do Regulaminu sklepu internetowego www.ukladamy.sklep.pl

 

INFORMACJA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że podczas zwracania kosztów w związku z odstąpieniem od umowy uwzględnimy odpowiednio ewentualną utratę wartości towarów wynikającą z obchodzenia się z nimi w sposób inny, niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i sposobu działania. Informujemy, że otwarcie opakowania i plastikowych torebek w środku powoduje znaczną utratę wartości towaru, co wiąże się z dużo mniejszym zwrotem kosztów w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Podobnie dzieje się w przypadku zwrotu tylko części elementów zamiast całego towaru.

3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez np.:

a) wysłanie informacji na adres e-mail: info@ukladamy.sklep.pl;

b) wysłanie informacji poprzez formularz dostępny na stronie www sklepu;

c) wysłanie pisma z odstąpieniem na adres do korespondencji: UKŁADAMY, ul. I. B. Singera 5/3, 23-400 Biłgoraj.

5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

a) umowę uważa się za niezawartą,

b) Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy zakupiony towar;

c) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru;

d) Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

e) Sprzedawca zwraca Państwu płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas);

f) Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji w ciągu 14 dni. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

f) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

g) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Data…………………………Miejscowość…………………………

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy uzupełnić i wysłać razem w towarem w przypadku odstąpienia od umowy)

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

Odstąpienie dotyczy towarów:

 

Towary pochodzą z Zamówienia/Faktury nr:

 

Nr rachunku bankowego na który mają zostać zwrócone środki*:

 

Imię i nazwisko Konsumenta:

 

Adres Konsumenta:

 

Adres e-mail:

 

Telefon kontaktowy:

 

Wpłata na konto nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

*W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

 

Podpis Klienta

(w przypadku formularz w wersji papierowej)

 

 

………………………………………………

 

Towary prosimy odesłać na adres:

UKŁADAMY

Ul. I.B.Singera 5/3

23-400 Biłgoraj