• Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.ukladamy.sklep.pl.

1. Niniejsza Polityka powstała, aby dać Klientom gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego Sklepu internetowego. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy również wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Informuje również, że nie sprzedajemy danych osobowych nam powierzonych.

2. Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.ukladamy.sklep.pl zawiera w szczególności zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym www.ukladamy.sklep.pl jest Sylwia Miętkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SYLWIA MIĘTKIEWICZ ESEM TASK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5632073906, REGON: 367446237. Adres do doręczeń: ul. I.B.Singera 5/3, 23-400 Biłgoraj.

4. Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) ) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez informacje dobrowolnie podane przez Klienta;

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

8. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę – także w celu marketingowym.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży (m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod pocztowy, ulica i nr domu), numer telefonu, adres e-mail) skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. Administrator udostępnia dane osobe Klientów Sklepu internetowego następującym podmiotom:

a) w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

11. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania usunięcia.

12. Sklep internetowy www.ukladamy.sklep.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

13. Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Operator wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

14. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

15. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

a) Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

c) Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

16. Zmiana ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika może uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

17. Na stronie Sklepu internetowego www.ukladamy.sklep.pl . mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy www.ukladamy.sklep.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

18. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki na skutek rozwoju technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju naszego Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

19. Niniejsza Polityka obowiązuje od 24 kwietnia 2019r.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.